Kategorie

Regulamin sklepu

www.dla-przemyslu.pl

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.dla-przemyslu.pl. Głównym administratorem danych jest spółka DLA-PRZEMYSLU.pl Sikora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Sprzedawcą, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000965035, numer NIP: 8943184489, REGON: 521704350, kapitał zakładowy: 600 000,00 zł, telefon kontaktowy: +48 884 00 30 44, poczta elektroniczna: sklep@dla-przemyslu.pl. Regulamin sklepu reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Dane rejestracyjne firmy:
DLA-PRZEMYSLU.PL Sikora Sp. z o.o.
Adres: ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław
NIP: 8943184489
REGON: 521704350
KRS: 0000965035
BDO: 000587461

Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 600 000,00 zł

Rachunek: 47 1090 1522 0000 0001 5097 6318 Santander Bank Polska S.A. SWIFT: WBKPPLPP
Telefon: +48 884 00 30 44
E-mail: sklep@dla-przemyslu.pl
Strona: www.dla-przemyslu.pl

Numer DUNS: 674521248

Konto do płatności w walucie EURO:
IBAN: PL71 1090 1522 0000 0001 5117 0371 Santander Bank Polska S.A. SWIFT: WBKPPLPP

Spis treści regulaminu:

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§ 4 Założenie konta
§ 5 Zasady składania i realizacji zamówień
§ 6 Płatności
§ 7 Dostawa
§ 8 Reklamacja
§ 9 Odstąpienie od umowy sprzedaży
§ 10 Ochrona danych osobowych
§ 11 Postanowienia końcowe

§ 1
Definicje

 1. Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,
 2. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 3. Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
 4. Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
 6. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,
 8. Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Towarów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Towarów,
 9. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,
 10. Materiały - zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
 11. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,
 12. Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
 13. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Towary, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,
 14. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
 15. Regulamin – regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 16. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.dla-przemyslu.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
 17. Sprzedawca - DLA-PRZEMYSLU.PL SIKORA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000965035, NIP: 8943184489, REGON: 521704350, adres korespondencyjny: ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław, e-mail: sklep@dla-przemyslu.pl., tel. 48 884 00 30 44, wpisana do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego) pod numerem rejestrowym: 000587461,
 18. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, w tym Towary Specjalne (z uwzględnieniem postanowień Regulaminu dotyczących tylko i wyłącznie Towarów Specjalnych),
 19. Towar Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, która ze względu na swoje indywidualne właściwości (w tym w szczególności ze względu na specyfikację, sposób wytworzenia na indywidualne zamówienie, unikatowość czy ograniczoną dostępność) podlega szczególnym zasadom sprzedaży uwzględnionym w postanowieniach Regulaminu,
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego,
  w języku polskim, dotycząca zakupu Towarów,
 21. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 22. Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,
 23. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 9 Regulaminu,
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
  ze Sprzedawcą.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy zawieranych Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym usług projektowych i wykonywania produktów na zamówienie, zgodnie z indywidualnym projektem oraz usług elektronicznych.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:
  a) zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  b) zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,
  c) otrzymywania Newslettera.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
  a) oryginalne,
  b) fabrycznie nowe (wolne od wad fizycznych oraz prawnych) lub wyprodukowane na indywidualne zamówienie Klienta,
  c) zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa,
  d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
 6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.
 7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o jego najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do dnia wprowadzenia obniżki.
 9. Terminy, o których mowa w pkt. 8 nie dotyczą Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności. W przypadku takich Towarów Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informacje o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558 § 1 zdanie drugie oraz art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 12. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, stabilne łącze, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 3
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
 2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:
  a) ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,
  b) zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
  c) wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych,
  w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.,
  d) wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie,
  tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz.
 3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 4. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 6. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 8. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  a) naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu,
  c) zamieszczaniem w Sklepie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
 9. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 4
Założenie konta

 1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga:
  a) wypełnienia Formularza Rejestracji;
  b) zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
  c) oraz kliknięcia dedykowanego przycisku: „Zarejestruj się”.
 2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła.
 3. Konto w Sklepie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.
 4. Konto może zostać w każdym momencie usunięte:
  a) bezpośrednio przez Kupującego z poziomu jego Konta, poprzez wybór zakładki Zarządzanie prywatnością oraz wybór opcji Skasuj konto albo
  b) poprzez przesłanie przez Kupującego żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dla-przemyslu.pl.

§ 5
Zasady składania i realizacji zamówień

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie:
  a) w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie – Kupujący powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Towary do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
  b) poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w dowolnym momencie – Kupujący powinien dodać Towary do Koszyka, wypełnić Formularz Zamówienia, zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
  c) na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dla-przemyslu.pl. w dowolnym momencie - Kupujący powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, które Towary mają być objęte Zamówieniem,
  d) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną na numer tel.: +48 884 00 30 44 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 - Kupujący powinien w rozmowie telefonicznej wskazać, które Towary mają być objęte Zamówieniem.
 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia w formie wiadomości e-mail lub w formie rozmowy telefonicznej, w wiadomości e-mail Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia oraz odnośnik do treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co skutkuje potwierdzeniem przez Kupującego zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i wyrażenie zgody na ich treść, a w konsekwencji umożliwia złożenie Zamówienia w sposób wskazany w ust. 1 pod lit. c oraz d, przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie Umowy Sprzedaży.
 4. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 2.
 5. Zamówienia złożone w Dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 16:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy - będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.
 6. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego Konsumentem do momentu wysyłki Towaru. Zdanie poprzedzające nie dotyczy Towarów Specjalnych.
 7.  Czas realizacji Zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie Zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie ustalony dla każdego Towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego. W przypadku Towarów Specjalnych wykonywanych na zamówienie indywidualne, czas realizacji Zamówienia jest ustalany z Kupującym, chyba, że względem danego Towaru Specjalnego czas realizacji Zamówienia podany jest w Sklepie internetowym.
 8. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 9. W razie braku dostępności Towaru, Kupujący będący Konsumentem, jest o tym informowany, a następnie może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia wskazanego albo zrezygnować z zamówionego Towaru. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do Towarów Specjalnych.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 8 Regulaminu.

§ 6
Płatności

 1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca nie stosuje profilowania cen wobec Kupujących.
 3. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto
  i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy Towaru, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.
 4. O całkowitej cenie za Towary objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
 5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu. Kupujący, jako Dowód Zakupu otrzyma paragon fiskalny lub fakturę w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej drogą mailową.
 6. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Towary:
  a) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
  b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy,
  c) płatność za pośrednictwem platform internetowych tPay - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
  d) płatność za pobraniem – Zamówienie jest wysyłane niezwłocznie z uwzględnieniem § 5 pkt 6 i 7 Regulaminu,
  e) faktura przelewowa z odroczonym terminem płatności, pod warunkiem złożenia zamówienia na piśmie lub poprzez e-mail. Termin płatności jest indywidualnie ustalany ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. a-c  punktu poprzedzającego, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 8.  W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 9.  Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których mowa w  pkt 6 lit. c niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy tPay dostępnej na stronie www.tpay.com - przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, wpisaną jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP27/2014.
 10. Sprzedawca gwarantuje specjalne warunki handlowe dla jednostek budżetowych, takich jak: urzędy, wojsko, szkoły, przedszkola i inne jednostki budżetowe: faktura przelewowa z odroczonym terminem płatności, pod warunkiem złożenia zamówienia na piśmie przez wymienione podmioty. W celu uzgodnienia szczegółów należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu: +48 884 00 30 44 lub e-mail: sklep@dla-przemyslu.pl  

§ 7
Dostawa

 1. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania - wybrać jeden z następujących sposobów odbioru zamówionych Towarów:
  a) odbiór osobisty zamówionych Towarów wyłącznie po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą oraz uprzednim odbiorze dokumentu wydania zewnętrznego pod adresem: ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław,
  b) dostarczenie Towarów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską.
 2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia. W przypadku wysyłki Towaru poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
 3. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.
 4. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu. W szczególności sprawdzenie przesyłki ma dotyczyć weryfikacji czy nie nosi ona śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jej zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Kupujący w obecności kuriera obowiązany jest sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić  o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki.
 5. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§ 8
Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, w razie braku zgodności Towaru z Umową, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Kupującemu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. Towar jest zgodny z umową w przypadkach wskazanych w art. 43b Ustawy.
 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może zażądać jego naprawy lub wymiany. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Towaru i Zamówienia, opis i data powstania wady Towaru oraz żądanie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanego Towaru.
 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Formularz Reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje należy składać:
  a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław,
  b) w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dla-przemyslu.pl.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Kupującego w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 7. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar na swój koszt.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu,
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,
  c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
  d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z praw opisanych w pkt 2 niniejszego paragrafu,
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 12. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.
 13. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, o której mowa w art. 43b Ustawy jest istotny.
 14. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Kupującego wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 15. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

§ 9
Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 11 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.
 2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
  a) w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: ul. Jerzmanowska 17G/2, 54-530 Wrocław,
  b) w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dla-przemyslu.pl.
 3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z oryginałem lub kopią Dowodu Zakupu albo innym dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu zwracanego Towaru, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Towarów objętych oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego przy zakupie Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący przy zakupie Towaru, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i przyjął to do wiadomości,
  b) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest Towar specjalny, rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  c) Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) szczególnych Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  e) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, przy czym jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  f) Umów Sprzedaży zawartych w drodze aukcji publicznej,
  g) dostarczania treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1. Ustawy.
 10. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy Ustawy.
 11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami, w ich przypadku prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone – co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w §2 pkt. 11 Regulaminu.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone  w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.
 3. Kupujący będący Konsumentem może:
  a) skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu,
  b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd we Wrocławiu), a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2024 r. Do Umów zawartych przed 20.03.2024 r. stosuje się Regulamin uprzednio obowiązujący.

   

UWAGA:
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014-2024 DLA-PRZEMYSLU.PL Sikora Sp. z o.o. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści, zdjęć oraz kodów html bez zgody DLA-PRZEMYSLU.PL Sikora Sp. z o.o. jest zabronione. Niedostosowanie się do powyższych zastrzeżeń będzie egzekwowane na drodze prawnej.


Płatność
Płatność
pobranie, przelew bankowy,
online, odroczona płatność
Dostawa
Dostawa
darmowa dla stałych
klientów
Czas realizacji
Czas realizacji
towar dostępny w magazynie
wysyłamy w ciągu 24 h
Magazyn
Magazyn
posiadamy własny magazyn